top of page
Търсене
 • Biz2Buy

Как да представя бизнеса си за продажба

Необходим ли е продажбен проспект

Очевидно е, че никой собственик, обявил бизнеса си за продажба, не би желал външно лице, което се представя за купувач или инвеститор, да се рови в документацията и финансовите отчети на фирмата му. Необходимо е първоначалното представяне на бизнеса да бъде чрез документ, който да дава вярна и адекватна представа за бизнеса и да мотивира истински заинтересования купувач да влезе в преговори.


Важен етап от подготовката на бизнеса за продажба е изготвянето на писмено описание на бизнеса, което се нарича продажбен проспект или презентация. Този документ не следва да се подминава, т.к. дава първа и много важна представа за бизнеса и потенциала му да генерира доходи.


Колко детайлен да бъде този документ зависи от размера на бизнеса и исканата цена. Обикновено продажбения проспект е в рамките на 2-3 страници за малък бизнес, който би се продал при цена до 100 000 лева. При по-голям и развит бизнес, този документ е значително по-обхватен, за да може добре да обясни предлагания бизнес и защити исканата цена.


Какво е продажбен проспект

Продажбеният проспект има следните характеристики:

 • Представя информация за текущото състояние на бизнеса, такова каквото е, без да разкрива търговски тайни, които собственика не би желал да попадне в ръцете на неговите конкуренти;

 • Информацията в него е максимално точна и адекватна, не се скриват недостатъци, защото това може да провали сделката;

 • Съдържа ключови бизнес показатели, без да представя пълни финансови отчети;

 • Съдържа информация, която разкрива потенциала на бизнеса за генериране на по-високи приходи и увеличена печалба.


Какво включва продажбения проспект

 1. Наименование на бизнеса, адрес, контакт с продавача;

 2. Съдържание на документа (в случай, че съдържа повече от 5 страници);

 3. Кратко описание/ Резюме в 1 страница (ако Продажбения проспект е над 10 страници);

 4. Детайлно описание на бизнеса – История на бизнеса, правен статут, структура и собственост; кратко описание на продукти, услуги, персонал, клиенти. Описва се местоположението на бизнеса, като се дава информация за срочността на договорите за наем или лизинг. Следва да са представени ключови финансови показатели като годишен оборот и печалба. Препоръчително е да се представи защо бизнеса се продава и да се акцентира върху силните му страни;

 5. SWOT анализ – Съдържа описание на силните страни, с които бизнеса се отличава; Недостатъци и начина, по който те се преодоляват; Пазарни възможности, от които бизнеса може да се възползва; Рискове и начина, по който те се управляват;

 6. Конкуренция – Списък на ключовите конкуренти (без да се споменават имена) и конкурентни предимства на бизнеса;

 7. Маркетинг – Представя се пазарната среда и тенденции, стратегия на продажбите и кратко описание на маркетинговия план;

 8. Бизнес план/План за развитие – Кратко описание на възможностите за развитие, прогнозни приходи, респ. очаквана рентабилност, прогнозен бюджет и персонал;

 9. Продажбена оферта – Размер на офертната цена и какво е включено в нея – напр. имоти, обзавеждане, стока (възможно е някои активи да не се включват в офертната цена и да се иска отделно плащане за тях); Начин на разплащане – изцяло или на части и при какви условия; Дали се предоставя възможност за обучение на новия собственик;

 10. Приложения – По-долу е даден списък на най-често прилаганите документи, които допълват представянето на бизнеса за продажба. Възможно е този списък да се намали или допълни, в зависимост от предпочитанията на собственика или по съвет на бизнес брокера:

  • Отчет за всеобхватния доход с въведени корекции, представящи генерираната от бизнеса печалба за неговия собственик;

  • Списък на активите с тяхната цена по групи;

  • Декларация за ангажимента на собственика да не извършва конкурента дейността след продажбата;

  • Справка за притежаваните от фирмата разрешителни, патенти и лицензии;

  • Справка за вземанията и задълженията на бизнеса, вкл. предявени искове от и към фирмата;

  • Актуални снимки на бизнес помещения и материални активи;


За кого е предназначен продажбения проспект

Продажбеният проспект се предоставя на потенциалния инвеститор, който е проявил достатъчно силен интерес към офертното предложение и има намерение да влезе в преговори. Разбира се, че този документ се предоставя след сключване на договор за конфиденциалност между страните.


Във всички останали случаи, по преценка на собственика или бизнес брокера, препоръчително е да се предоставя на заинтересовани купувачи само резюме на продажбения проспект, в който има само кратко описание на бизнеса, конкурентни предимства, ключови финансови показатели, цена и условия на продажба, актуални снимки на бизнеса.


Професионално изготвената презентация на бизнеса насочва вниманието на инвеститорите към него и засилва техния интерес. В Продажбения проспект се представят достиженията, силните страни и потенциала за развитие на бизнеса пред заинтересованите лица. Чрез Biz2Buy вие можете да получите професионална бизнес презентация и да се поставите в конкурентна позиция за получаване на вниманието и средствата на потенциалните купувачи и инвеститори.65 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page