top of page

Услуги за собственици на бизнес

Изготвяне на независима оценка на бизнеса

Оценка

Същност и предимства на независимата експертна оценка

Изготвянето на оценка на бизнеса е сложен и понякога трудоемък процес. Анализът може да се затрудни от липсата на достатъчна и достоверна информация, както свързана с дейността и плановете на бизнеса, така и със състоянието и прогнозите за развитие на пазара.

Ние от Biz2Buy сме се опитали да сведем до минимум субективността при оценка на бизнеса от страна  на  анализатора. Нашата методика за оценка се базира на подадена от ръководството на бизнеса информация. Прилагаме  утвърдени подходи за оценка, като в основата е приходния подход, при който се използват методите на Оценка, кратна на дохода, Капитализация на прихода и Дисконтираните парични потоци.

В среда, в която липсва достоверна информация за цената, на която се сключват сделки с бизнес, в изготвената от Biz2Buy експертна оценка Вие ще откриете следните възможности:

 • да съпоставите търсената от Вас цена с независима експертна оценка

 • да аргументирате исканата цена за бизнеса си, без да правите компромиси с нея

 • да се подготвите за преговори със заинтересования инвеститор, като използвате изводите от доклада

 

Стартирайте процеса по продажба на Вашия бизнес или

Продължете процеса по продажба на бизнеса си, като получите независима експертна оценка!

 • Мога ли да публикувам само безплатна бизнес обява?
  Вие можете да публикувате беплатно обява за продажбата на Вашия бизнес. Това не Ви обвързва да ползвате друга наша услуга.
 • Ще се публикуват ли данните на фирмата ми и моите лични данни в обявата?
  Не. Подадените от Вас фирмени данни - наименование на фирмата и адрес НЯМА да бъдат част от обявата. Същото важи за Вашите имена, имейл, телефонен номер и адрес - те също НЕ са част от обявата Ви. Данните са необходими, за да потвърдим, че обявата е подадена от лице, което има съответните законови правомощия и да може да се осъществи контакт с него при сериозен интерес.
 • Как Biz2Buy ще опази търговските тайни в бизнеса ми?
  Основен елемент в нашата работа е да запазим получената за даден бизнес информация конфиденциално. Ангажиментите за опазване и неразпространение на информация, която има характер на търговска тайна са описани във всички договори, който ние подписваме с клиента. При всички случаи, за изпълнение на предоставяните от нас услуги, ние не се нуждаем от информация, която има характер на търговска тайна за даден бизнес,
 • Трябва ли да сключа Договор за посредничество, ако публикувам безплатна обява?"
  В случай, че ви представим потенциален купувач, ние ви предлагаме да сключите еднократен договор за посредничество. Нашата комисионна е в размер на 1.5%, мин. 500 лв., от цената на сделката, платима при сключване на договор за покупко - продажба на бизнеса. Получавате съдействие при водене на преговори в защита на вашите интереси. Ние сме с вас до подписване на договор за покупко - продажба!
 • Какво ще получа, ако сключа Договор за представителство за продажба на бизнес си?"
  1/ Спестявам време, усилия и пари! Преминавам успешно през всички етапи на продажбата. Ние ви съдействаме от старта на продажбата до подписване на договор за продажба на бизнеса. 2/ Възможност обявата ми да достигне до потенциални купувачи. Ние търсим активно подходящия купувач за вас! Ние реализираме целева маркетингова и продажбена стратегия! 3/ Получавам съдействие за подготовка на бизнеса за продажба. Ние предоставяме безплатни съвети как да представите бизнеса си за продажба! 4/ Мога да оферирам бизнеса си на пазарна цена. Ние можем да изготвим експертна оценка на бизнеса на преференциална цена!
 • Какво ще получа, ако сключа Договор за представителство за покупка на бизнес?"
  1/ Спестявам време, усилия и пари! Получавам подходящи оферти. Ние активно търсим оферти, съобразени с вашите изисквания! 2/ Получавам подробна информация за избрания бизнес. Ние внимателно проучваме бизнеса и ви представяме само проверена информация! 3/ Получавам експертно съдействие. Ние сме с вас от старта на вашето търсене до подписване на договор за покупка на бизнес!
 • Какви са ползите за мен, ако получа оценка на бизнеса си от Biz2Buy?"
  В случай, че изберете тази наша услуга, Вие ще имате възможността да: а. Разберете какви елементи влияят върху оценката на бизнеса Ви б. Прецизирите офертната цена за бизнеса Ви в. Извършите подготовка за воденето на преговори с потенциалния инвеститор
 • Какво получавам чрез Продажбения проспект?
  В случай, че използвате тази наша услуга, Вие имате възможност да: а. Представите бизнеса си по атрактивен начин, като фокуса в Проспекта е в достиженията и потенциала на Вашия бизнес б. Аргументирате какви действия могат да се предприемат, за да се преодолеят слабите страни и рисковете пред бизнеса Ви в. Предоставите достатъчно информация на заинтересования инвеститор, без да разкривате търговски тайни
 • В какви срокове мога да получа оценка на бизнеса си?
  Оценката, която ние изготвяме е на базата на информация, която получаваме от ръководството на оценявания бизнес. Сроковете следва да се съгласуват между страните при подписване на договор за поръчка, с оглед наличието на изискуемата информация и датата на провеждане на среща с ръководството. При всички случаи, за нас са необходими 3 работни дни за изготвяне на оценката след получаване на изискуемата информация за оценявания бизнес.
 • Какъв е срока за изработване на Продажбения проспект?
  Срокът за представяне на Продажбен проспект - проект е 2 работни дни след получаване на попълнения от ръководството на бизнеса въпросник. Проспектът се изготвя в рамките на 1 работен ден след получаване на коментарите по проектния вариант.
 • Мога ли да коригирам или добавям информация към обявата си?
  Вие можете да добавяте или променяте информация, включително да прилагате снимки или видео във вашата обява. В случай, че промените засягат изпратено вече съдържание, е необходимо да повторите процеса по подаване на обява. Ако желаете само да добавите снимки или видео, можете да ги прикачите към съобщение към нас, като цитирате SKU номера на Вашата обява.

Изготвяне на продажбен проспект на бизнеса

Проспект

Продажбен проспект на бизнеса и каква е ползата от него

Продажбеният проспект  е документ, в който се описва вашия бизнес, това което той може и постига. Това е информацията, която вашия потенциален инвеститор ще научи за бизнеса Ви. 

Продажбеният проспект  има следните характеристики:

 • Представя информация за текущото състояние на бизнеса, такова каквото е, без да разкрива търговски тайни, които не бихте желали да попаднат в ръцете на вашите конкуренти

 • Информацията в него е максимално точна и адекватна, не се скриват недостатъци, защото това може да провали сделката. 

 • Съдържа информация, която да разкрива потенциала на вашия бизнес за генериране на по-високи приходи и увеличена печалба

Процесът по изготвяне на Продажбения проспект е следния:

 1. Подписвате Договор за поръчка с нас за изготвяне на Продажбен проспект. В него за включени клаузи за конфиденциалност и опазване на търговска тайна.

 2. Представяте ключова за Вашия бизнес информация чрез изпратен от нас въпросник

 3. В разговор с наш експерт прецизирате подадената информация

 4. Допълвате и/или коригирате представения Проспект - проект

 5. Получавате окончателния Продажбен проспект

  

Представете бизнеса си по професионален начин! Заявете Продажбен проспекти от Biz2Buy и в него ще откриете следните възможности:

 • Да актуализирате продажната цена, в случай, че извършите подобрения а базата на получени експертни съвети

 • Да представите документ, който професионално представя достиженията, силните страни и потенциала за развитие на бизнеса Ви на заинтересован инвеститор

 

Стартирайте процеса по продажба на Вашия бизнес или

Продължете процеса по продажба на бизнеса си, като получите професионален Продажбен проспект!

 • Мога ли да публикувам само безплатна бизнес обява?
  Вие можете да публикувате беплатно обява за продажбата на Вашия бизнес. Това не Ви обвързва да ползвате друга наша услуга.
 • Ще се публикуват ли данните на фирмата ми и моите лични данни в обявата?
  Не. Подадените от Вас фирмени данни - наименование на фирмата и адрес НЯМА да бъдат част от обявата. Същото важи за Вашите имена, имейл, телефонен номер и адрес - те също НЕ са част от обявата Ви. Данните са необходими, за да потвърдим, че обявата е подадена от лице, което има съответните законови правомощия и да може да се осъществи контакт с него при сериозен интерес.
 • Как Biz2Buy ще опази търговските тайни в бизнеса ми?
  Основен елемент в нашата работа е да запазим получената за даден бизнес информация конфиденциално. Ангажиментите за опазване и неразпространение на информация, която има характер на търговска тайна са описани във всички договори, който ние подписваме с клиента. При всички случаи, за изпълнение на предоставяните от нас услуги, ние не се нуждаем от информация, която има характер на търговска тайна за даден бизнес,
 • Трябва ли да сключа Договор за посредничество, ако публикувам безплатна обява?"
  В случай, че ви представим потенциален купувач, ние ви предлагаме да сключите еднократен договор за посредничество. Нашата комисионна е в размер на 1.5%, мин. 500 лв., от цената на сделката, платима при сключване на договор за покупко - продажба на бизнеса. Получавате съдействие при водене на преговори в защита на вашите интереси. Ние сме с вас до подписване на договор за покупко - продажба!
 • Какво ще получа, ако сключа Договор за представителство за продажба на бизнес си?"
  1/ Спестявам време, усилия и пари! Преминавам успешно през всички етапи на продажбата. Ние ви съдействаме от старта на продажбата до подписване на договор за продажба на бизнеса. 2/ Възможност обявата ми да достигне до потенциални купувачи. Ние търсим активно подходящия купувач за вас! Ние реализираме целева маркетингова и продажбена стратегия! 3/ Получавам съдействие за подготовка на бизнеса за продажба. Ние предоставяме безплатни съвети как да представите бизнеса си за продажба! 4/ Мога да оферирам бизнеса си на пазарна цена. Ние можем да изготвим експертна оценка на бизнеса на преференциална цена!
 • Какво ще получа, ако сключа Договор за представителство за покупка на бизнес?"
  1/ Спестявам време, усилия и пари! Получавам подходящи оферти. Ние активно търсим оферти, съобразени с вашите изисквания! 2/ Получавам подробна информация за избрания бизнес. Ние внимателно проучваме бизнеса и ви представяме само проверена информация! 3/ Получавам експертно съдействие. Ние сме с вас от старта на вашето търсене до подписване на договор за покупка на бизнес!
 • Какви са ползите за мен, ако получа оценка на бизнеса си от Biz2Buy?"
  В случай, че изберете тази наша услуга, Вие ще имате възможността да: а. Разберете какви елементи влияят върху оценката на бизнеса Ви б. Прецизирите офертната цена за бизнеса Ви в. Извършите подготовка за воденето на преговори с потенциалния инвеститор
 • Какво получавам чрез Продажбения проспект?
  В случай, че използвате тази наша услуга, Вие имате възможност да: а. Представите бизнеса си по атрактивен начин, като фокуса в Проспекта е в достиженията и потенциала на Вашия бизнес б. Аргументирате какви действия могат да се предприемат, за да се преодолеят слабите страни и рисковете пред бизнеса Ви в. Предоставите достатъчно информация на заинтересования инвеститор, без да разкривате търговски тайни
 • В какви срокове мога да получа оценка на бизнеса си?
  Оценката, която ние изготвяме е на базата на информация, която получаваме от ръководството на оценявания бизнес. Сроковете следва да се съгласуват между страните при подписване на договор за поръчка, с оглед наличието на изискуемата информация и датата на провеждане на среща с ръководството. При всички случаи, за нас са необходими 3 работни дни за изготвяне на оценката след получаване на изискуемата информация за оценявания бизнес.
 • Какъв е срока за изработване на Продажбения проспект?
  Срокът за представяне на Продажбен проспект - проект е 2 работни дни след получаване на попълнения от ръководството на бизнеса въпросник. Проспектът се изготвя в рамките на 1 работен ден след получаване на коментарите по проектния вариант.
 • Мога ли да коригирам или добавям информация към обявата си?
  Вие можете да добавяте или променяте информация, включително да прилагате снимки или видео във вашата обява. В случай, че промените засягат изпратено вече съдържание, е необходимо да повторите процеса по подаване на обява. Ако желаете само да добавите снимки или видео, можете да ги прикачите към съобщение към нас, като цитирате SKU номера на Вашата обява.

Получете професионален Продажбен проспект на бизнеса си!

Пакет "Представителство"

Цена: Такса ангажимент и пазарна комисионна, платима при подписване на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на бизнес. Поискайте оферта! Включва:

1/Активно търсене на подходящ купувач на вашия бизнес, водене на преговори с цел реализиране на сделка; 

2/При заявка от Ваша страна, изготвяме независима оценка и/или 
подробен проспект на Вашия бизнес с отстъпка 20%, като цената се приспада от дължимата комисионна;

3/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Пакет "Оценка"

Цена: 0.1% от обявения годишен оборот на Вашия бизнес,
мин 500 лв., макс. 1500 лв. без ДДС; Включва:

1/Изготвяне на независима оценка на Вашия бизнес

2/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Пакет "Проспект"

Цена: 0.1% от обявения годишен оборот на Вашия бизнес,
мин. 300 лв., макс. 1000 лв. без ДДС; Включва:

1/Изготвяне на подробен проспект на Вашия бизнес

2/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Наръчник "Как да продам бизнеса си"

Цена: 24 лв.

Получавате практическо помагало за етапите на продажба или покупка на бизнес. Използвайте приложените въпросници за подготовка за сделка с бизнес!

Промо обява

Цена: 60 лв. 

Вашата оферта има "промо" статус в продължение на един месец от публикуване и се появява в "Начална" страница. Ние можем да ви съдействаме в изготвяне на текста на обявата.

Изберете възможността, която в най-голяма степен отговаря на вашите потребности и продължете с поръчката, като попълните Заявка за бизнес услуга  

Не сте сигурни, коя услуга е подходяща за вас, поискайте безплатна консултация с наш експерт!

Заявка за бизнес услуга

Попълнете за да заявите избрана услуга

лв

*Впишете 0 лв. за дължима сума, ако сте избрали "Представителство". След като получим вашата заявка, ще ви изпратим договор за представителство.

 

Цената за закупуване на Наръчника или Промо обява се плаща авансово.

 

При Заявка за пакети "Проспект" или "Оценка" е необходимо да заплатите 20 лева административна такса. След като получим вашата заявка, ще ви изпратим договор за поръчка.

Платете дължимата сума чрез банков превод на:

Титуляр: Вилидж Кепитъл ООД

IBAN        BG21BUIN95611000632343

Банка:     Алианц Банк България 

 

Благодарим!

Поръчката ще се обработи след заплащането й..

Поръчка
bottom of page