Услуги за собственици на бизнес

Изготвяне на независима оценка на бизнеса

 

Същност и предимства на независимата експертна оценка

Изготвянето на оценка на бизнеса е сложен и понякога трудоемък процес. Анализът може да се затрудни от липсата на достатъчна и достоверна информация, както свързана с дейността и плановете на бизнеса, така и със състоянието и прогнозите за развитие на пазара.

Ние от Biz2Buy сме се опитали да сведем до минимум субективността при оценка на бизнеса от страна  на  анализатора. Нашата методика за оценка се базира на подадена от ръководството на бизнеса информация. Прилагаме  утвърдени подходи за оценка, като в основата е приходния подход, при който се използват методите на Оценка, кратна на дохода, Капитализация на прихода и Дисконтираните парични потоци.

В среда, в която липсва достоверна информация за цената, на която се сключват сделки с бизнес, в изготвената от Biz2Buy експертна оценка Вие ще откриете следните възможности:

 • да съпоставите търсената от Вас цена с независима експертна оценка

 • да аргументирате исканата цена за бизнеса си, без да правите компромиси с нея

 • да се подготвите за преговори със заинтересования инвеститор, като използвате изводите от доклада

 

Стартирайте процеса по продажба на Вашия бизнес или

Продължете процеса по продажба на бизнеса си, като получите независима експертна оценка!

Етапи на извършване на оценката

Подписване на договор за поръчка


Договорът включва предмет, права и задължения на страните, цена и срок на изпълнение, клауза за конфиденциалност и опазване на търговска тайна.
Проучване на документи на фирмата


Собственикът на бизнес предоставя следните документи, свързани с бизнеса:

 1. Финансови отчети за последната година, ако са налични;
 2. Междинни финансови отчети, изготвени към последно тримесечие;
 3. Бизнес план, ако е наличен;
 4. Пазарни проучвания, маркетингови анализи и планове, ако е приложимо.
Провеждане на среща с ръководството


Наш експерт провежда среща/и със собственика, счетоводителя на фирмата и с други лица (по преценка на собственика), свързани с бизнеса. Разяснява се представена информация. Проучват се ключови бизнес показатели по методика на Biz2Buy. Срещите се провеждат на място, по телефона или онлайн, в зависмост от спецификата на бизнеса.
Извършване на анализ


Предоставената информация за бизнеса се анализира. Извършват се съответни пазрни проучвания. Избират се най-адкватните методи за оценка на бизнеса.
Представяне на независима оценка


Представяме независима експертна оценка на разглеждания бизнес. Тя е изготвена на базата на предоставена от собственика, респ. ръководството на фирмата, информация. Анализите, бизнес показателите и заключенията в доклада се базират на получените от нас данни за бизнеса.

Изготвяне на продажбен проспект на бизнеса

 

Получете професионален Продажбен проспект на бизнеса си!

Продажбен проспект на бизнеса и каква е ползата от него

Продажбеният проспект  е документ, в който се описва вашия бизнес, това което той може и постига. Това е информацията, която вашия потенциален инвеститор ще научи за бизнеса Ви. 

Продажбеният проспект  има следните характеристики:

 • Представя информация за текущото състояние на бизнеса, такова каквото е, без да разкрива търговски тайни, които не бихте желали да попаднат в ръцете на вашите конкуренти

 • Информацията в него е максимално точна и адекватна, не се скриват недостатъци, защото това може да провали сделката. 

 • Съдържа информация, която да разкрива потенциала на вашия бизнес за генериране на по-високи приходи и увеличена печалба

Процесът по изготвяне на Продажбения проспект е следния:

 1. Подписвате Договор за поръчка с нас за изготвяне на Продажбен проспект. В него за включени клаузи за конфиденциалност и опазване на търговска тайна.

 2. Представяте ключова за Вашия бизнес информация чрез изпратен от нас въпросник

 3. В разговор с наш експерт прецизирате подадената информация

 4. Допълвате и/или коригирате представения Проспект - проект

 5. Получавате окончателния Продажбен проспект

  

Представете бизнеса си по професионален начин! Заявете Продажбен проспекти от Biz2Buy и в него ще откриете следните възможности:

 • Да актуализирате продажната цена, в случай, че извършите подобрения а базата на получени експертни съвети

 • Да представите документ, който професионално представя достиженията, силните страни и потенциала за развитие на бизнеса Ви на заинтересован инвеститор

 

Стартирайте процеса по продажба на Вашия бизнес или

Продължете процеса по продажба на бизнеса си, като получите професионален Продажбен проспект!

Съдържание на Продажбен проспект

Контактна информация


Наименование, адрес на бизнес обекти, уебсайт, контакти на собственика
Кратко описание на бизнеса


Резюме, описващо бизнеса в 1 страница, в случай, че Продажбения проспект съдържа повече от 10 страници
Детайлно описание на бизнеса


Включва история и правно състояние на фирмата. Описват се основни продукти, услуги. Дава се информация за персонал и клиенти. Представят се ключови показатели за дейността.
SWOT анализ


Анализират се силните и слабите страни на бизнеса. Представят се основните рискове и възможности за развитие.
Конкуренция


Описват се основни конкуренти и конкурентните предимства на бизнеса.
Маркетинг


Включва основни елементи на маркетинговия план на фирмата, ако е наличен. Алтернативно, пазарните тенденции и пазарната стратегия се извеждат на базата на съвместната работа с експерта на Biz2Buy
Бизнес план


Представят се ключови елементи от Бизнес плана на предприятието, ако е наличен, Алтернативно, прогноза на ключови бизнес показатели може да бъде изведена чрез съвместна работа с експерта на Biz2Buy
Продажбена оферта


Представя се офертната цена и каква част от бизнес имуществото се включва в нея. В Условията за продажба се описва дали собственика на бизнеса е готов да получи цената на части и да обучи новия собственик.
Приложения


Справки съдържащи активи на предприятието по групи и текущи задължения към кредитори; Паричен поток на собственика на бизнеса; Списъци на търговски разрешителни и патенти; Актуални снимки на бизнес обекти и активи.

Наръчник "Как да продам бизнеса си"

Цена: 20 лв.

Получавате практическо помагало за етапите на продажба или покупка на бизнес. Използвайте приложените въпросници за подготовка за сделка с бизнес!

Промо обява

Цена: 20 лв.

Вашата оферта има "промо" статус в продължение на един месец от публикуване и се появява в "Начална" страница

Пакет "Оценка"

Цена: 0.1% от обявения годишен оборот на Вашия бизнес,
мин 100 лв., макс. 1000 лв.; Включва:

1/Изготвяне на независима оценка на Вашия бизнес

2/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Пакет "Проспект"

Цена: 0.1% от обявения годишен оборот на Вашия бизнес,

мин. 100 лв., макс. 500 лв.; Включва:

1/Изготвяне на подробен проспект на Вашия бизнес

2/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Пакет "Комби"

Промоционална цена: 50% от сумарната цена за закупуване на Пакет "Оценка" и Пакет "Проспект"; Включва:

1/Изготвяне на независима оценка на Вашия бизнес 

2/Изготвяне на подробен проспект на Вашия бизнес

3/Публикуване на Вашата оферта с "промо" статус;

Изберете възможността, която в най-голяма степен отговаря на вашите потребности и продължете с поръчката, като попълните Заявка за бизнес услуга  

Заявка за бизнес услуга

Попълнете за да заявите избрана услуга

arrow&v
лв

Таксата за Заявка за бизнес услуга е в размер на 10% от размера на дължимата сума или минимум 20 лева. Платете чрез банков превод на:

Титуляр: Вилидж Кепитъл ООД

IBAN        BG21BUIN95611000632343

Банка:     Алианц Банк България 

Остатъкът от дължимата сума е платим при подписване на Договор за поръчка за предоставяне на съответната бизнес услуга.

Благодарим!

Поръчката ще се обработи след заплащането й..