Електрически автомобил разработен на модулен принцип в различни варианти за транспорт на хора и товари в градска среда

 

История на бизнеса - години

11

Брой заети в бизнеса

няма данни

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Производство и сглобяване на електромобили

SKU: 10028
50 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели 

 

Средно месечен оборот

n/a

Средно месечни разходи

n/a

Годишна печалба преди данъци

n/a

Размер на притежаваната стока

n/a

Стойност на имуществото вкл. в цената

няма данни