top of page

Обявеният за продажба бизнес е подходящ за предприемачи със съответния опит и познания!

 

Описание на бизнеса:

 • Печеливша птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 368 х. броя на едно зареждане;
 • Утвърден технологичен процес с използване на модерни методи за отглеждане на бройлери;
 • Действащ договор за гарантирано изкупуване на продукцията с един от най-големите производители на пилешко месо;  

 

Исканата за бизнеса цена включва:

 • Производствени сгради с общо РЗП 20 658 кв.м, разположени върху собствен имот с площ 70.688 дка, заедно с абонатни, складове, силози и изградена инфраструктура;
 • Помощни обекти: Сеновал с площ 510 кв.м; Бетонирано торище с площ 3000 кв.м.; Трафопост с 630 kW мощност; Административно-битова сграда; Паркинг МПС;
 • Специализирано оборудване във всяко хале, включващо 5 броя пойлни линии и 4 броя хранилни линии, климатизация, отопление и вентилация;
 • Друго оборудване - Телескопичен товарач (нов); Електронна везна (нова); Автоматичен електрогенератор (нов); и други.
 • Търговско know-how;  
 • Договори с клиенти и доставчици;
 • Трудови договори и досиета на работниците;
 • Интелектуална собственост – Проектна документация;

 

Конкурентни предимства:

 • Утвърден бизнес с ясен производствен процес;
 • Гарантирана реализация на продукцията;
 • Изградена производствена база с удобно местоположение;

 

Възможности за развитие:

 • Увеличаване на приходите чрез запълване на възможния производствен капацитет от 6 зареждания годишно;
 • Намаляване на разходите за енергия чрез изграждане на фотоволтаична централа с панели разположени върху производствените халета – налична е проектна документация;
 • Реализация на отпадния продукт чрез производство на органична птича тор на пелети;
 • При самостоятелна продажба на продукцията е възможно да се реализира по-висока печалба;

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса се насочете към раздел "Помощен център" и направете запитване свързано с офертата

25.10.2022

Птицеферма за угояване на бройлери

SKU: 10139
11 700 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

МПС, машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена. Заявете екземпляр в раздел „За инвеститори“.

bottom of page