Фирмата е основана 1990г Изградени са производствени мощности с първоначален капацитет 5т/седмица. Бизнесът се управлява от основателите, поставящи безкомпромисното качество на продукцията за първи приоритет.  Дружеството не е имало просрочия и данъчни производства до момента. 

 

Основната дейност на фирмата е производство на месни продукти.  Има регистрация в БАБХ и по Закона за Храните за производство на продукти от червено и бяло месо. Като положителна търговска репутация разполага с култивиран от създаването си до днес брандов ексклузивитет за артикули с висока добавена стойност, качество и устойчиво търсене. Фирмата има разработен пазар, дългогодишни постоянни клиенти, добър имидж сред икономически оператори от висок клас. 

 

В активите на дружеството са собствен  терен от 5,5 дка в регулация, производствен цех от 700 кв.м застроена площ и други сгради в отлично функционално състояние. Проектния капацитет на предприятието, след разширение, е 7.5 т/седмица готова продукция при едносменен режим на работа. Работните помещения са климатизирани, разполага с достатъчен обем плюсови и минусови хладилни камери, оборудване за производство на малотрайни и сурово-сушени колбаси Основните пазари на фирмата са в София, Варна, Русе. Курортите на северното Черноморие. Разполага със собствен хладилен транспорт

 

Силни страни:

  • Работещо и лицензирано производство;
  • Стабилна система за доставка на суровини и материали;
  • Дългогодишни контакти с фирми - производители на оборудване за хранително-вкусовата индустрия от Германия;
  • Дългогодишни контакти с доставчици от Германия  на консумативи за  производството;
  • Богат рецептурник и гъвкавост на производството;
  • Обучен персонал;
  • Ниска конкуренция на пазара на труд;

 

Перспективи:

  • Възможност за разрастване на търговското присъствие;
  • Внедряване на маркетингова стратегия за дългосрочно развитие.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

23.08.2022

Производство на колбаси

SKU: 10117
470 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.