Има проект за застрояване със строително разрешение за изграждане

 

История на бизнеса - години

няма данни

Брой заети в бизнеса

0

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства   

налично   

Постигнати резултати

няма данни

Перспективи за развитие

няма данни

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

УПИ и проект за Социален комплекс за възрастни лица

SKU: 10023
200 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели 

 

Средно месечен оборот

0 лв.

Средно месечни разходи

няма данни

Годишна печалба преди данъци

няма данни

Размер на притежаваната стока

няма данни

Стойност на притежаваното имущество

0 лв.