Възможност за пасивен доход.

 

История на бизнеса 

15 год.

Брой заети в бизнеса

0

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства   

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Магазин за продажба

SKU: 10024
665 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели 

 

Средно месечен оборот

2800лв.

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

0лв.