Описание на бизнеса - пример

 

Динамична фирма за онлайн маркетинг търси нов инвеститор. Фирмата стартира в края на 2019 г. и бързо набра клиенти. Към момента има договори за абонамент с корпоративни клиенти. Инвестиция в специализирани софтуерни продукти ще увеличи пазарния й дял.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Фирма за онлайн маркетинг

SKU: 10013
15 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число