Описание на бизнеса - пример

 

Продава се популярно фризьорско студио поради преместване в друг град. Постоянна клиентела от района. Собственикът предлага възможност за въвеждане в бизнеса до 3 месеца с цел запознаване с редовните клиенти. Възможност за съвместна работа с маникюристка.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства   

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Популярно фризьорско студио

SKU: 10021
5 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число