Описание на бизнеса - пример

 

Продава се модерно оборудвана фурна. Във фурната се произвеждат различни видове хляб и закуски. Обслужва както живущите, така и работещите в района. Има допълнителни възможности за производство и на сладкарски изделия.

 

История на бизнеса - години число
Брой заети в бизнеса число
Пазари, клиенти налично
Силни страни/Конкурентни предимства   налично   
Постигнати резултати налично
Перспективи за развитие налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Модерна фурна за хляб

SKU: 10011
25 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

Средно месечен оборот число
Средно месечни разходи налично
Годишна печалба преди данъци налично
Размер на притежаваната стока налично
Стойност на притежаваното имущество число