Описание на бизнеса - пример

 

Едноличен търговец продава своя бизнес. За 15 години има реализирани множество довършителни работи и ремонти. Предлаганите услуги се рекламират от доволни клиенти. Собтсвеникът има желание да остане във фирмата като изпълнител.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Малка фирма за ремонт на дома

SKU: 10017
12 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число