Описание на бизнеса - пример

 

Продава се утвърдена от 20 г. кравеферма с 60 крави. Има сключен договор за изкупуване на млякото с местна мандра. Голяма част от телетата се продават на месопреработващо предприятие в близост. Собтсвеникът вижда перспектива и в отглеждане на месодайна порода животни.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Кравеферма с гарантирана реализация на мляко

SKU: 10016
95 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число